Modernizacja linii 220 kV
Kielce - Rożki


Kwadrat


Aspekty prawne inwestycji

Rokowania z właścicielami nieruchomości

Prace modernizacyjne realizowane będą na prywatnych nieruchomościach. Dlatego też rozpoczęcie robót poprzedzą spotkania z właścicielami gruntów. Celem rokowań będzie pozyskanie w sposób polubowny praw do korzystania z nieruchomości, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia modernizacji linii.


Wykonawca realizując inwestycję do minimum ograniczy ingerencję w komfort życia mieszkańców, a wszelkie działania będzie realizować w porozumieniu z właścicielami nieruchomości. O rodzaju prac remontowych oraz o planowanym terminie rozpoczęcia powiadomi właścicieli nieruchomości z wyprzedzeniem, by można było uzgodnić dogodny dla obu stron czas przeprowadzenia robót modernizacyjnych.


Pozyskanie prawa do wejścia na teren nieruchomości – krok po kroku:

  • przedstawiciele wykonawcy, legitymujący się pełnomocnictwami inwestora, spotykają się z właścicielami nieruchomości, przez które przebiega modernizowana linia,
  • podczas spotkań przedstawiciele wykonawcy przedstawiają zakres i harmonogram prac,
  • w przypadku porozumienia zostanie podpisania umowa o udostępnieniu nieruchomości - właściciel wyraża zgodę na realizację inwestycji,
  • brak porozumienia i odmowa zawarcia ugody właściciela z wykonawcą oznacza skierowanie sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

Rekompensaty za ewentualne straty powstałe podczas budowy i eksploatacji linii będą szacowane na podstawie protokołu szkód sporządzanego w obecności właściciela gruntu. W przypadku wystąpienia rozbieżności dotyczących wartości odszkodowania właściciele nieruchomości mogą powołać innego, wybranego przez siebie rzeczoznawcę majątkowego. Koszty sporządzenia operatu pokrywa wykonawca.

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   Pile Elbud S.A.